Preventief beleid

Zeewolde Atletiek hecht aan een veilig en vertrouwd sportklimaat. Hiervoor hanteert de vereniging een preventief beleid.

Het preventief beleid van Zeewolde Atletiek bestaat uit drie maatregelen die hieronder worden toegelicht.

Gedragsregels seksuele intimidatieOm een veilig klimaat te creëren zijn afspraken en regels nodig. Vandaar dat Zeewolde Atletiek de gedragsregels tegen seksuele intimidatie hanteert, die opgesteld zijn door het NOC*NSF. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie sporter en begeleider/trainer te verkleinen en te fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders/trainers en sporters in concrete situaties. Alle trainers van Zeewolde Atletiek zijn op de hoogte van deze regels en hanteren en bewaken deze gedragsregels. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider/trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider/trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider/trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider/trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider/trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider/trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider/trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider/trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider/trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider/trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider/trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

Bron: http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie

AannamebeleidZeewolde Atletiek is een vereniging waar verschillende soorten vrijwilligers actief zijn. Deze vrijwilligers vormen het hart en ziel van de vereniging. Van trainers en bestuursleden wordt verwacht dat ze binnen vier weken na hun aanstelling de e-learning 'Veilig Sporten' doorlopen. Hiermee wordt bewustzijn gecreëerd en tips aangereikt voor als er een ongewenste situatie dreigt.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)De vertrouwenspersoon of vertrouwenscontactpersoon vormt binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Leden van de vereniging kunnen met deze persoon praten of bij hem of haar terecht voor advies. Deze vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen binnen de vereniging zoals de sporters, trainers, ouders, bestuursleden en andere vrijwilligers.
Binnen Zeewolde Atletiek zijn twee vertrouwenspersonen actief. De vereniging heeft hierbij bewust gekozen voor zowel een mannelijke als een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenscontactpersonen en de contactgegevens.

Preventief beleid Overzicht